2.4 C
Białogard
czwartek, 25 kwietnia, 2024
- REKLAMA -spot_img

Nabór wniosków na dofinansowanie szkoleń dla pracodawców i pracowników.

Powiatowy Urząd Pracy w Białogardzie ogłasza nabór wniosków na sfinansowanie
pracodawcom i ich pracownikom kosztów kształcenia ustawicznego
ze środków limitu Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Wnioski można składać od dnia 12.03.2024r. do dnia 15.03.2024r.
Starosta przyznaje wsparcie ze środków KFS pracodawcom, których wnioski spełniają wymagania określone w priorytetach.
PRIORYTETY MINISTRA DS. PRACY WYDATKOWANIA 80% ŚRODKÓW KFS W 2024 ROKU:
Priorytet PM/1 Wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych procesów, technologii i narzędzi pracy; komentarz
Priorytet PM/2 Wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych; – Powiat białogardzki, prognoza na rok 2024 komentarz
Priorytet PM/3 Wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem oraz osób będących członkami rodzin wielodzietnych; komentarz
Priorytet PM/4 Wsparcie kształcenia ustawicznego w zakresie umiejętności cyfrowych; komentarz
Priorytet PM/5 Wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących w branży motoryzacyjnej; komentarz
Priorytet PM/6 Wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia; komentarz
Priorytet PM/7 Wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających cudzoziemców; komentarz
Priorytet PM/8 Wsparcie kształcenia ustawicznego w zakresie zarządzania finansami i zapobieganie sytuacjom kryzysowym w przedsiębiorstwach. komentarz
Wnioski złożone przed oraz po wyznaczonym terminie lub na nieaktualnych drukach nie będą podlegały rozpatrzeniu.
Uwaga: Urząd Pracy w Białogardzie nie będzie brał pod uwagę pracowników zatrudnionych na terenie innego powiatu lub województwa niż siedziba powiatowego urzędu pracy, w którym składany jest wniosek o dofinansowanie.
Środki KFS mogą być przeznaczone na:
• kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
• egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
• badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
• ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem
W ramach KFS możliwe jest sfinansowanie:
– Do 80% kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika
– Do 100% kosztów kształcenia ustawicznego – jeśli wnioskodawca należy do grupy mikroprzedsiębiorców, nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika (mikroprzedsiębiorca to przedsiębiorca, który zatrudnia mniej niż 10 pracowników, a jego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 mln. EUR)
Powiatowy Urząd Pracy w Białogardzie informuje, że zgodnie z rozporządzeniem w sprawie przyznawania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego starosta przy rozpatrywaniu wniosku uwzględnia:
zgodność dofinansowywanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania środków KFS na dany rok;
zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy;
Powiatowy Urząd Pracy w Białogardzie przy ocenie składanych wniosków będzie powoływał się na wyniki zawarte w „Barometrze zawodów” biorąc pod uwagę sytuację z terenu powiatu białogardzkiego. Barometr Zawodów (barometrzawodow.pl)
koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków KFS w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku;
posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków KFS certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego;
w przypadku kursów posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu, na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego;
plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS;
możliwość sfinansowania ze środków KFS działań określonych we wniosku, z uwzględnieniem limitów, o których mowa w art. 109 ust. 2k i 2m ustawy z dnia 20.04.2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 735 z późniejszymi zmianami).
Pracodawca zainteresowany uzyskaniem środków na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy składa w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności wniosek w postaci papierowej lub elektronicznej (wniosek do pobrania w załączeniu do ogłoszenia).
O złożeniu wniosków w formie papierowej decyduje data wpływu do Powiatowego Urzędu Pracy w Białogardzie, a nie nadania, natomiast wniosków złożonych elektronicznie decyduje data i godzina wpływu wniosku na platformie ePUAP/praca.gov.pl – w pierwszym dniu naboru od godz. 7:00, w ostatnim dniu naboru do godz. 15:00.
Do wniosku pracodawca dołącza:
1) zaświadczenia lub oświadczenie o pomocy de minimis, w zakresie, o którym mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej załącznik 1 ;
2) informacje określone w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej załącznik 2;
UWAGA: Od 01.01.2024r. obowiązuje nowe rozporządzenie UE nr 2023/2831 o pomocy de minimis. Krajowe procedury związane z udzielaniem pomocy de minimis nie są dostosowane do rozporządzenia Komisji 2023/2831, dlatego na potrzeby danego naboru Oświadczenie o wysokości uzyskanej pomocy de minimis (załącznik nr 1) oraz Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (załącznik nr 2) zostały dostosowane we własnym zakresie do wymogów określonych wprost w treści rozporządzenia Komisji (UE) 2023/2831 z dnia 13 grudnia 2023r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis.
3) kopię dokumentu potwierdzającego oznaczenie formy prawnej prowadzonej działalności – w przypadku braku wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
4) program kształcenia ustawicznego lub zakres egzaminu;
5) wzór dokumentu potwierdzającego kompetencje nabyte przez uczestników, wystawianego przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego, o ile nie wynika on z przepisów powszechnie obowiązujących.
Starosta rozpatruje wnioski wraz załącznikami, złożone w terminie naboru ogłoszonego na tablicy informacyjnej w siedzibie powiatowego urzędu pracy oraz w postaci elektronicznej z wykorzystaniem stron internetowych urzędu.
W przypadku gdy wniosek jest wypełniony nieprawidłowo, starosta wyznacza pracodawcy termin nie krótszy niż 7 dni i nie dłuższy niż 14 dni do jego poprawienia.
Wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia, o czym informuje się pracodawcę na piśmie, w przypadku:
1) niepoprawienia wniosku we wskazanym terminie lub
2) niedołączenia wymaganych załączników.
Dopuszcza się negocjacje pomiędzy starostą a pracodawcą treści wniosku, w celu ustalenia ceny usługi kształcenia ustawicznego, liczby osób objętych kształceniem ustawicznym, realizatora usługi, programu kształcenia ustawicznego lub zakresu egzaminu, z uwzględnieniem zasady zapewnienia najwyższej jakości usługi oraz zachowania racjonalnego wydatkowania środków publicznych.
W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku starosta zawiera z pracodawcą umowę o finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy.
Umowa może zostać zawarta tylko na działania wymienione w art. 69a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20.04.2004r o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 735 z późniejszymi zmianami), które jeszcze się nie rozpoczęły.
Działania rozpoczęte przed zawarciem wyżej wymienionej umowy oraz działania opłacone przez pracodawcę przed otrzymaniem (na rachunek bankowy) środków z Urzędu nie będą finansowane.
Wszystkie finansowane działania muszą rozpocząć się w 2024r.
Finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy, udzielane pracodawcom prowadzącym działalność gospodarczą w rozumieniu prawa konkurencji Unii Europejskiej, stanowi pomoc de minimis, o której mowa we właściwych przepisach prawa Unii Europejskiej dotyczących pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.
Zgodnie z art. 69a ust. 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wsparcie w ramach KFS jest instrumentem fakultatywnym, co oznacza, że wniosek może zostać przyjęty do realizacji, odrzucony, uzupełniony lub poprawiony w wyniku negocjacji w celu ustalenia: ceny usługi kształcenia ustawicznego, liczby osób objętych kształceniem, organizatora usługi, programu kształcenia ustawicznego lub zakresu egzaminu.
W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku Pracodawca otrzyma pisemną informację wraz z uzasadnieniem, od której nie przysługuje odwołanie.
Aktualny formularz wniosku dla pracodawcy o dofinansowanie kształcenia ustawicznego ze środków KFS dostępny będzie na stronie internetowej tut. urzędu (pod ogłoszeniem) oraz w siedzibie urzędu (pokój 19).

źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Białogardzie/ facebook.com

- REKLAMA -
NAJŚWIEŻE AKTUALNOŚCI
- REKLAMA -
NAJPOPULARNIEJSZE
- REKLAMA -

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj