Regulamin

Regulamin serwisu internetowego www.bialogard.pl
z 20.06.2022

 
I. Definicje
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Serwisu;
2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.
3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu internetowego www.bialogard.pl
4. Serwis  – serwis internetowy dostępny pod adresem www.bialogard.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia.
5. Towar – produkty lub usługi prezentowane w Serwisie.
6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów lub Usług w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy BIAŁOGARDZKA TELEWIZJA KABLOWA SP Z O O REGON: 383142542 NIP: 6722093652 KRS: 0000782536, Dworcowa 14/2 78-200 Białogard a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego;
7. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta
8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru bądź usługi.

II. Postanowienia ogólne
2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.bialogard.pl
2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2.3. Serwis działający pod adresem www.bialogard.pl, prowadzony jest przez BIAŁOGARDZKA TELEWIZJA KABLOWA SP Z O O REGON: 383142542 NIP: 6722093652 KRS: 0000782536, Dworcowa 14/2 78-200 Białogard.
2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
a.) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach serwisu;
b.) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów lub usług dostępnych w ramach serwisu;
c.) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach serwisu;
d.) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach serwisu.
2.5. W celu korzystania z Serwisu Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
2.6. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.bialogard.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
2.7. Informacje o Towarach i Usługach podane na stronach internetowych serwisu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

III. Zasady korzystania z Serwisu
3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z serwisu jest rejestracja w jego ramach bądź nawiązanie kontaktu za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie internetowej.
3.2. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
3.3. Właściciel Serwisu może pozbawić Klienta prawa do korzystania z niego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów serwisu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
a.) podał w trakcie rejestracji w serwisie dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
b.) dopuścił się za pośrednictwem serwisu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów serwisu,
c.) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Właściciela Serwisu za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Właściciela Serwisu.
3.4. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania z serwisu, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Właściciela Serwisu.
3.5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Serwis podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
a.) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
b.) korzystania z serwisu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
c.) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach serwisu niezamówionej informacji handlowej (spam),
d.) korzystania z serwisu w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Właściciela Serwisu,
e.) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach serwisu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
f.) korzystania z serwidu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. Procedura zawarcia Umowy
4.1. Wybór zamawianych Towarów lub Usług przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka bądź ustalenia warunków poprzez nawiązanie kontaktu za pośrednictwem formularza kontaktowego.
4.2. W celu realizacji Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz złożenie oświadczenie woli zawarcia z Właścicielem Serwisu Umowy, zgodnie z treścią Regulaminu.
4.3. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną „Potwierdzenie zamówienia”, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
4.4. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
4.5. Umowa zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
V. Dostawa
5.1. Dostawa Towarów i Usług jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
5.2. Dostawa zamówionych Towarów lub Usług odbywa się transportem własnym lub przesyłką kurierską. Koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.
5.3. Termin realizacji dostawy wynosi od 2 do 14 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.
5.4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.bialogard.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
5.5. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów lub Usług następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT.

VI. Ceny i metody płatności
6.1. Ceny Towarów lub Usług podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki
6.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
a.) przelewem na numer konta bankowego wskazany po założeniu zamówienia,
b.) bezpośrednio w siedzibie Właściciela Serwisu.

VII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy
7.1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni i wysyłając je na adres Właściciela Serwisu podany na stronie internetowej www.bialogard.pl
7.2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru, a w przypadku Usługi od dnia zawarcia umowy.
7.3. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:
rozpoczęcia – za zgodą konsumenta – świadczenia usług przez serwis przed upływem terminu 14 dni od zawarcia umowy;
nagrań muzycznych i audiowizualnych oraz programów komputerowych zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania;
umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;
towarów (usług) wykraczających poza standardową ofertę serwisu, przygotowanych na specjalne zamówienie klienta i dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb;
świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu
7.4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towaru należy zwrócić na poniższy adres Właściciela Serwisu wskazany na stronie internetowej www.bialogard.pl
7.5. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
7.6. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.
7.7. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy, dostępny jest na stronie internetowej www.bialogard.pl

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów
8.1. Właściciel Serwisu jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o prawach konsumenta.
8.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres wskazany w formularzu kontaktowym na stronie internetowej www.bialogard.pl
IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
9.1. Właściciel Serwisu podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Serwisu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Właściciela Serwisu o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu.
9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Serwisu Klient może zgłaszać pisemnie na adres e-mail redakcja@bialogard.pl
9.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Serwisu.
9.5. Właściciel Serwisu zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

X. Postanowienia końcowe
10.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Właścicielem Serwisu a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
10.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Właścicielem Serwisu a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Właściciela Serwisu.
10.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
Adresat [w tym miejscu należy wpisać Właściciela Serwisu]
Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
Adres konsumenta(-ów)
Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

Pobierz WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY